خدمات عمومی

جرم گیری و بروساژ فک، کشیدن دندان‌ ها، کشیدن دندان عقل و ترمیم آن‌ ها، عصب کشی و … شامل خدمات عمومی دندان پزشکی می شود.

دکتر موسوی شوشتری